Ten Gurus

Shri  Guru Angad Dev Ji

Shri Guru Angad Dev Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                       : íÅÂÆ ñÇÔäÅ ÜÆ ×°ðåÅ ×¼çÆ ÇêÛ¯º ÃzÆ ×°ðÈ Á³×ç ç¶ò ÜÆ êzÕÅô Ãî»              : CA îÅðÚ [email protected] ÂÆÃòÆ, E ÇòÃÅÖ AEFA ÇìÕðîÆ êzÕÅô ÁÃæÅé          : î¼å¶ çÆ ÃðŶ (Ç÷ñ·Å î¹ÕåÃð) ÇêåÅ ÜÆ                : ÃzÆ…

Shri Guru Amardas Ji

Shri Guru Amardas Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                   : ÃzÆ ×°ðÈ ÁîðçÅà ÜÆ êzÕÅô Ãî»          : E îÂÆ ADGI ÂÆÃòÆ AD ÇòÃÅÖ AECF ÇìÕðîÆ Ã³îå êzÕÅô ÁÃæÅé     : Çê³â ìÅÃðÕ¶¶ (Ç÷ñ·Å Á³ÇîzåÃð) ÇêåÅ ÜÆ            : ÃzÆ å¶Ü íÅé ÜÆ îÅåÅ ÜÆ            :…

Shri Guru Ramdas Ji

Shri Guru Ramdas Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                   : íÅÂÆ Ü¶áÅ ÜÆ ×°ðÈ êçòÆ À°êð³å ïãÆ Ã¹ñåÅé ×°ðÈ ðÅîçÅà ÜÆÍ êzÕÅô Ãî»          : BD Ãå³ìð AECD ÂÆ., Õ¼åÕ òçÆ B (AEIA ÇìÕðîÆ Ã³îå) êzÕÅô ÁÃæÅé     : ÚÈéÅ î³âÆ ñÅÔ½ð (êÅÇÕÃåÅé) ÇêåÅ ÜÆ…

Shri Guru Arjan Dev ji

Shri Guru Arjan Dev ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                     : ÃzÆ ×°ðÈ ÁðÜé ç¶ò ÜÆ êzÕÅô Ãî»           : AE ÁêzËñ AEFC ÂÆ. êzÕÅô ÁÃæÅé       : ׯdzçòÅñ ÃÅÇÔì ÇêåÅ ÜÆ              : ÃzÆ ×°ðÈ ðÅî çÅà ÜÆ îÅåÅ ÜÆ              : îÅåÅ íÅéÆ ÜÆ…

Shri Guru Hargobind Sahib Ji

Shri Guru Hargobind Sahib Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                     : ÃzÆ ×°ðÈ ÔÇðׯÇì³ç ÃÅÇÔì ÜÆ ÇêåÅ ÜÆ              : ÃzÆ ×°ðÈ ÁðÜé ç¶ò ÜÆ îÅåÅ ÜÆ              : îÅåŠ׳×Å ÜÆ êzÕÅô ÃæÅé         : ×°ðÈ ÕÆ òâÅñÆ, Ç÷ñ·Å Á³ÇîzåÃð êzÕÅô ÇîåÆ Ã³é     :…

Shri Guru Har Rai Sahib Ji

Shri Guru Har Rai Sahib Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                     : ÃzÆ ×°ðÈ ÔÇððÅÇ ÃÅÇÔì ÜÆ ÇêåÅ ÜÆ              : ìÅìÅ ×°ðÇç¼åÅ ÜÆ îÅåÅ ÜÆ              : îÅåÅ ÇéÔÅñ Õ½ð ÜÆ êzÕÅô (Üéî) ÃæÅé   :  ÕÆðåê¹ð Ç÷ñ·Å ð¯êó êzÕÅô ÇîåÆ Ã³é     : AF…

Shri Guru Harkrishan Sahib Ji

Shri Guru Harkrishan Sahib Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ é»                      : ÃzÆ ×°ðÈ ÔÇðÇÕzôé ÃÅÇÔì ÜÆ ÇêåÅ ÜÆ               : ÃzÆ ×°ðÈ ÔÇððÅÇ ÜÆ îÅåÅ ÜÆ               : îÅåÅ ÇÕzôé Õ½ð ÜÆ êzÕÅô (Üéî) ÃæÅé : ÕÆðåê¹ð Ç÷ñ·Å ð¯êó êzÕÅô ÇîåÆ Ã³é      : G Ü°ñÅÂÆ…

Shri Guru Gobind Singh Ji

Shri Guru Gobind Singh Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                      : ÃzÆ ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ÇêåÅ ÜÆ               : ÃzÆ ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð ÜÆ îÅåÅ ÜÆ               : îÅåÅ ×°ÜðÆ ÜÆ êzÕÅô (Üéî) ÃæÅé : ÃzÆ êàéÅ ÃÅÇÔì (ÇìÔÅð) êzÕÅô ÇîåÆ Ã³é       :…