Bhagat Sehban

Bhagat Dhanna Ji

Bhagat Dhanna Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                        : ÃzÆ è³éÅ ÜÆ Üéî                     : ADAE ÂÆ. ÇêåÅ ÜÆ, îÅåÅ ÜÆ,    : ÜÅäÕÅðÆ À°êñìè éÔƺ ÔË èðî êåéÆ, óåÅé Üéî ÃæÅé              : Çê³â è¹ÁÅé, ÇÂñÅÕÅ à»Õ À°Ã Ã ðÅÜêÈåÅéÅ ÇÕ¼åÅ                    …

Bhagat Ravidas Ji

Bhagat Ravidas Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                     :  ðÇòçÅà ÜÆ ÇêåÅ                  :  çå¯Ö çÅà ÜÆ îÅåÅ                  :  ÕñÃÆ ç¶òÆ ÜÆ (êzÇþè þ å¶ êzòÅé ÕÆåÅ Ü»çÅ þ) Üéî Ãî»             :  ACGF ÂÆ. ÃæÅé                  :  ìéÅðÃ ç¶ é¶ó¶ Çê¿â ÃÆð…

Sheikh Farid Ji

Sheikh Farid Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                       : ô¶Ö ëðÆç¹ çÆé îÃÀ±ç ׳Ü-ÇÂ-ôÕð êzÚÇñå é»            : Ã¶Ö ëðÆç ôÕð×³Ü Üéî                    : AAGC ÂÆ. ÇêåÅ ÜÆ                : Ã¶Ö ÜñÅñ çÆé ùñ¶îÅé îÅåÅ ÜÆ                : îðÆÁî (Õ°ðÃî) Üéî ÃæÅé           …

Bhagat Namdev Ji

Bhagat Namdev Ji

    ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                       : éÅî ç¶ò ÜÆ Üéî                    : [email protected] ÂÆ. ÇêåÅ ÜÆ                : çÅî ô¶àÆ îÅåÅ ÜÆ                : ׯéÅ ìÅÂÆ ÜÆ Üéî ÃæÅé            : Çê³â éðÃÆ ìÅÔîéÆ, Ç÷ñ·Å ÃåÅðÅ (îÔ»ðÅôàð) èðî…

Bhagat Kabir Ji

Bhagat Kabir Ji

ÜÆòé ÇìúðÅ   é»                   : í×å ÕìÆð ÜÆ Üéî                : ACIH ÂÆ. Üéî ÁÃæÅé      : ÕÅôÆ (ìéÅðÃ) é¶ó¶ ñÇÔð åñÅÀ° êÅñÕ ÇêåÅ ÜÆ    : éÆðÈ ÁñÆ ÜÆ êÅñÕ îÅåÅ ÜÆ    : ÃzÆîåÆ éÆîÅ ÜÆ Ã¹êåéÆ…