Bhagat Surdas Ji

surdas

 

 

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                      : îçé î¯Ôé

êzÚÇñå é»            : í×å ÃÈðçÅà ÜÆ

Üéî                   : AEBI ÂÆ.

ÇêåÅ ÜÆ               : ê³Çâå ðÇòçÅà ÜÆ

îÅåÅ ÜÆ, ùêåéÆ    : Õ¯ÂÆ ò¶ðòÅ À°êñìè éÔƺ

çÅ éÅî, óåÅé

Çò¼ÇçÁÅ                : óÃÇÕzå, ëÅðÃÆ, ÇÔ³çÆ, óå íÅÖÅ, ó×Æå ç¶ ÁÚÅðÆÁÅ ÃéÍ

Ô¯ð ðÚéÅ              : ùð ÃÅ×ð ×z³æ

Üéî ÁÃæÅé         : ÕÅôÆ

ÇÕ¼åÅ                   : óçÆñÅ (ܯ Áòè ç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÔË) ç¶ ÔÅÕî Ãé

ðÅÜÕÅñ çÅ Ãî»      : ÁÕìð ìÅçôÅÔ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì   : Õ¶òñ ÇÂÕ ê³ÕåÆ (ê³éÅ ABEC À°µå¶ Á³ÇÕå)

ÜÆ ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ

ÁÕÅñ ÚñÅäÅ        : Õ¯ÂÆ ò¶ðòÅ À¹êñìè éÔƺÍ

î¹¼Ö À°êç¶ô            : êzí± å¯º í°¼ñ¶ ԯ¶ ì¶î¹¼Ö îé°¼Ö» çÆ Ã³×å ÇìñÕ°ñ éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆÍ ÁÅêÅ ÃîðÇêå ÕðÕ¶ ÔÆ êzí± çÅ òÃñ êzÅêå ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

 

Leave a Reply