Bhagat Saini Ji

d

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                       : ÃzÆ ÃËä ÜÆ

Üéî                    : [email protected] ÂÆ.

ÇêåÅ ÜÆ                : ÃzÆ î¹Õ³ç ðŶ ÜÆ

îÅåÅ ÜÆ                : ÃzÆîåÆ ÜÆòéÆ ÜÆ

ùêåéÆ                 : ÃzÆîåÆ Ã¹ñ¼ÖäÆ ÜÆ

óåÅé                   : ò¶ðòÅ À°êñ¼ìè éÔƺ

Üéî ÁÃæÅé          : Çê³â ïÔñ ááÆÁ» (Ç÷ñ·Å Á³ÇîzåÃð) ê³ÜÅì

ÇÕ¼åÅ                    : ì»èòÅ ×ó· ðÅܶ ôÅÔÆ Ã¶òÕ (éÅÂÆ)

×°ðÈ çÆÇÖÁÅ           : ÃzÆ ðÅîÅé§ç ÜÆ å¯º

ÃîÕÅñÆ í×å         : í×å ÕìÆð ÜÆ, í×å ðÇòçÅà ÜÆÍ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ : Õ¶òñ ÇÂÕ ôìç

ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ

ÁÕÅñ ÚñÅäÅ         : [email protected] ÂÆ.

Õ°¼ñ ÁÅïÈ               : [email protected] ÃÅñ

î¹¼Ö À°êç¶ô             : êzí± ù ÇòÖÅòÅ êzòÅé éÔƺ, êzí± ù êzóé Õðé ñÂÆ è¹ð Á³ç𯺠ÇêÁÅð Õðé Áå¶ ÇêÁÅð ÇòÚ Çí¼Ü Õ¶ éÅî Üêä çÆ ñ¯ó ÔËÍ

Leave a Reply