Bhagat Ramanand Ji

ramanand

 

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                       : ÃzÆ ðÅîÅç¼å ÜÆ

êzÇüè é»                : ÃzÆ ðÅîÅ é§ç ÜÆ

Üéî                    : ACFF ÂÆ

ÇêåÅ ÜÆ                : ÃzÆ í±Çð ÕðîÅ ÜÆ

îÅåÅ ÜÆ                : ÃzÆîåÆ Ã¹ôÆñ ÜÆ

Üéî ÁÃæÅé          : ÕÅôÆ (À°µåð êzç¶ô)

×°ðÈ çÆÇÖÁÅ            : ÃzÆ ðÅØòÅ é§ç ÜÆ

ùêåéÆ çÅ éÅî        : À°êñ¼ìè éÔƺ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ :          ÇÂÕ ôìç (ê³éÅ AAIE) ðÅ×° ìóå ÇòÚ

ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ

ÁÅê çÆÁ» ðÚéÅò»   : ÃzÆ ðÅîÅ Úðé êèåÆ, ÃzÆ òËôéò îå»ì¹Ü íÅÃÕð

ÁÅê ç¶ êzî¹¼Ö Çôô     : í×å ÕìÆð ÜÆ, í×å ðÇòçÅà ÜÆ, í×å êÆêÅ ÜÆ, í×å ÃËä ÜÆÍ

êzñ¯Õ ×òé            : ADFG ÂÆ. ê³Ü»× ØÅà (Õ»ôÆ) ÇòÖ¶

Õ°¼ñ À°îð               : [email protected] ÃÅñ

ï¯×çÅé                 : êzí± í×åÆ çÆ ñÇÔð ù ÚÅð¶ Ú¼Õ» ÇòÚ êzÚ³â ÕÆåÅ Áå¶ Ãí ù ìðÅìð çÅ À°êç¶ô Çç¼åÅÍ

î¹¼Ö À°êç¶ô             : êzîÅåîÅ ÇÕö ÖÅÃ æ» Óå¶ éÔƺ ÔË, À°Ô Ãðì ÇòÁÅêÆ ÔË, ×°ðÈ çÆ ÇîÔð Ô¯ ÜŶ å» êzí± îé ÇòÚ¯º ÔÆ êz×à Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ

 

Leave a Reply