Bhagat Pipa Ji

pipa

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                       : ÃzÆ êÆêÅ ÜÆ

Üéî                    : ADBF ÂÆ.

ÇêåÅ ÜÆ, îÅåÅ ÜÆ    : ÜÅäÕÅðÆ À°êñìè éÔƺ ÔË

ùêåéÆ                 : ÃÆåÅ ÜÆ

Üéî ÁÃæÅé          : ××ð½é Çê³â êÅàé (é÷çÆÕ Õ¯àÅ ðÅÜÃæÅé)

í×åÆ ÁÃæÅé         : êÅàé (é÷çÆÕ Ü¯èê¹ð)

×°ðÈ çÆÇÖÁÅ            : ùÁÅîÆ ðÅîÅ é§ç ÜÆ êÅïº

ÇÕ¼åÅ                    : ðÅÜ êzì³è ÚñÅÀ°äÅ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ            :         ÇÂÕ ôìç (ê³éÅ FIE)

ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ

Ô¯ð ðÚéÅ               : ìÅäÆ ÃzÆ êÆêÅ ÜÆ, Ãðì ×°¼àÕÅ

ïÅç×Åð                : çòÅðÕÅ Çò¼Ú êÆêÅ ò¼à î¼á

êzñ¯Õ ×òé            : AEFB ÂÆ.

Õ°¼ñ À°îð               : ACF

î¹¼Ö À°êç¶ô             : ܯ ìzÇÔî³â çÅ îÅñÕ êzí± ÔË, À°Ô ÇÕö ܳ×ñ, êÔÅó Ü» î³çð» ÇòÚ éÔƺ ÔËÍ À°Ô êzîÅåîÅ ÁÅêä¶ ìäŶ ԯ¶ ÃðÆð ðÈêÆ î³Ççð ç¶ Á³çð ÇéòÅà ÕðçÅ ÔËÍ êzÅêåÆ ÃÇå×°ðÈ çÆ ÇîÔð éÅñ Áå¶ À°Ã ù ÁÅêä¶ Á³ç𯺠֯Üä éÅñ Ô°³çÆ ÔËÍ

 

Leave a Reply