Bhagat Permanand Ji

parmanand

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                      : ÃzÆ êðîÅé§ç ÜÆ

Üéî                   : ADHC ÂÆ.

ÇêåÅ ÜÆ, îÅåÅ ÜÆ   : Õ¯ÂÆ ò¶ðòÅ À°êñ¼ìè éÔƺ

Üéî ÁÃæÅé         : Çê³â ìÅðÃÆ Ç÷ñ·Å ô¯ñÅê¹ð (îÔ»ðÅôàð)

ùêåéÆ                : Õ¯ÂÆ ò¶ðòÅ À°êñ¼ìè éÔƺ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì  : ÇÂÕ ôìç ÃÅð³× ðÅ×° ÇòÚ ê³éÅ ABEC À°µå¶

ÜÆ ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ    Á³ÇÕå

Ô¯ð ðÚéÅò»           : êðîÅé§ç ÃÅ×ð

ÇòçòåÅ              : óÃÇÕzå, ÇìzÜ, ÇÔ³çÆ ç¶ ÇòçòÅé ÃéÍ

êzñ¯Õ ×òé           : AEIC ÂÆ.

Õ°¼ñ À°îð              : [email protected] ÃÅñ

î¹¼Ö À°êç¶ô            : èðî ×z³æ» çÅ À°êç¶ô ùä Õ¶ À°Ã çÆ ÕîÅÂÆ Õðé éÅñ ÔÆ ñÅí êzÅêå Ô°³çÅ ÔËÍ Ü¶ èðî ×z³æ ùä Áå¶ êó· Õ¶ òÆ îÅó¶ Õðî» çÅ ÇåÁÅ× éÔƺ ÕðéÅ, Çëð êó·é Áå¶ Ã¹äé çÅ Õ¯ÂÆ ñÅí éÔƺÍ

Leave a Reply