Bhagat Jaidev Ji

jaidev

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                        : ÃzÆ êðèðÇîzÕ ÜÆ

êzÇüè é»                : ÃzÆ ÜË ç¶ò ÜÆ

Üéî                     : [email protected] ÂÆ.

ÇêåÅ ÜÆ                 : ÃzÆ í¯Ü ç¶ò ÜÆ

îÅåÅ ÜÆ                 : ÃzÆîåÆ ðÅî ç¶òÆ ÜÆ (ìÅîç¶òÆ ÜÆ)

Üéî ÁÃæÅé           : Çê³â Õ³éàÈñÆ (Õ¶ºçÈñÆ) Ç÷ñ·Å ìÆð í±î (ì³×Åñ)

ùêåéÆ                  : êçîÅòåÆ

ÁÅê çÆÁ» ðÚéÅò»    : A. çðôé ðÅØò, B. ×Æå ׯÇì³ç¶, C. Ú³çð ñ¯ÕÍ

ÇòçòåÅ                 : óÃÇÕzå, êzÅÇÕzå, óå íÅÖÅÍ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ : ÇÂÕ ôìç ×ÈÜðÆ ÇòÚ (ê³éÅ EBF), çÈÜÅ ðÅ×°

ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ          îÅðÈ ÇòÚ (ê³éÅ [email protected]) Óå¶ Á³ÇÕzå ÔË

êzÇüèÆ                   : ÃÅð¶ ÇÔ³ç¹ÃåÅé ÇòÚ ÖÅà ÕðÕ¶ ê³ÜÅì 寺 ì³×Åñ Áå¶ À°óÆÊ寺 Á»èðÅ å¼ÕÍ

êzñ¯Õ ×òé             : ABGC ÂÆ.

î¹¼Ö À°êç¶ô              : ÔÀ° Ô³×åÅ Áå¶ îðïÅçÅ ÇòèÆ ç¶ À°ñà Õðî» çÅ ÇåÁÅ× ÕðÕ¶ ÇÂ¼Õ ÁÕÅñ ê¹ðÖ çÆ ÁðÅèéÅ ç¹ÁÅðÅ ÔÆ êzîÅåîÅ éÅñ ñÆéåÅ êzÅêå Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ

Leave a Reply