Bhagat Bheekhan Ji

bhikhan

ÜÆòé ÇìúðÅ

 

é»                       : ÃzÆ ÇéÜÅîúçÆé íÆÖé ÜÆ

Üéî                    : [email protected] ÂÆ.

ÇêåÅ ÜÆ, îÅåÅ ÜÆ,   : ÜÅäÕÅðÆ À°êñ¼ìè éÔƺ ÔË

èðî êåéÆ, óåÅé

ÇòçòåÅ               : ÁðìÆ, ëÅðÃÆ ç¶ À°µÚ Õ¯àÆ ç¶ ÇòçòÅé ÃéÍ

Üéî ÃæÅé            : Çê³â Õ¯ÕðÆ (é÷çÆÕ ñÖéÀ±)

î¹ðôç çÅ éÅî         : þïç îÆð ÇÂìðÅÔÆî ÜÆ

î¼å                      : ÃÈøÆÁÅéÅ

ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì    : ç¯ ôìç, ðÅ× Ã¯ðÇá (ê³éÅ FEI Áå¶ [email protected]) À°å¶

ÜÆ ÇòÚ çðÜ ìÅäÆ

ÁÕÅñ ÚñÅäÅ         : AEGC ÂÆ. ù

î¹¼Ö À°êç¶ô             : ×°ðÈ çÆ ÇîÔð éÅñ éÅî çÆ çÅå êzÅêå Ô°³çÆ ÔËÍ éÅî Üêä éÅñ ܯ ðÃ å¶ Áé§ç ÇîñçÅ ÔË À°Ã ù òðéä éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ éÅî ÇÃîðé éÅñ ÜÆí ù ùÁÅç, Õ³é» ù ù¼Ö Áå¶ ÁÅåîÅ ù ô»åÆ ÇîñçÆ ÔËÍ ÁËÃÅ Áî¯ñÕ éÅî Üêä ñÂÆ Çã¼ñ-î¼á éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆÍ

 

Leave a Reply